Διεθνής Παιδικός-Νεανικός διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ομογένεια

Διεθνής Παιδικός-Νεανικός διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ομογένεια

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ ι ε θ ν ή ς Π α ι δ ι κ ό ς – Ν ε α ν ι κ ό ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς 20 20 « κ ο ν τ ά ή μ α κ ρ ι ά , Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε ό λ ο ι Ε Ν Α » Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΓΓΑΕ) και η Παιδική...
Fangen wir an? Fertig? Los!!!

Fangen wir an? Fertig? Los!!!

Hallo allerseits!!! Ich hoffe es geht euch allen gut!! Hier werden uns ein bisschen mit Deutsch beschäftigen, damit der Kontakt nicht verloren geht!! Also, seid ihr fertig? Los!!!🙂 Δυο ασκήσεις επανάληψης, πως χαιρεταμε. Η πρώτη είναι αντιστοίχηση λέξεων με εικόνες...