Διεθνής Παιδικός-Νεανικός διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ομογένεια

Διεθνής Παιδικός-Νεανικός διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ομογένεια

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ ι ε θ ν ή ς Π α ι δ ι κ ό ς – Ν ε α ν ι κ ό ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς 20 20 « κ ο ν τ ά ή μ α κ ρ ι ά , Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε ό λ ο ι Ε Ν Α » Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΓΓΑΕ) και η Παιδική...