Του Σαπουντζή Α. Γεώργιου

 Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που επιφέρει η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών πολυμέσων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στις σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητών. Ως  βασικό μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, γραπτό και ανώνυμο, που δόθηκε σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις, όπως αυτές αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με προγράμματα πολυμέσων όσο και χωρίς αυτά. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις του ερωτηματολογίου κωδικοποιήθηκαν για την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία τους μέσω του προγράμματος S.P.S.S. for WINDOWS. Ο έλεγχος της σημαντικότητας των διαφορών έγινε με το στατιστικό κριτήριο Χ2, σε επίπεδο 0,05. Ο σχολιασμός αφορά μόνον στα δεδομένα εκείνα, των οποίων οι τιμές είναι στατιστικά σημαντικές (P< 0,05) και επομένως υπαρκτές.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι ο σημερινός εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών πολυμέσων προωθεί και καλλιεργεί υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές του. Κινείται διακριτικά και προσπαθεί να προβάλλει το ρόλο του σύμβουλου και καθοδηγητή. Λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, σέβεται τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του, ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του. Από την άλλη πλευρά οι περισσότεροι μαθητές θέλουν ένα τέτοιο εκπαιδευτικό, εφόσον η ποιότητα της σχέσης τους μαζί του, τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τέλος, με βάση τα ευρήματα της έρευνας τα προγράμματα πολυμέσων όχι μόνο δεν αμβλύνουν τη σχέση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές, αλλά επιπλέον συμβάλλουν στη σύζευξή της, αφήνοντας περισσότερο χώρο στον εκπαιδευτικό, ώστε να αναπτύσσει δημιουργικές δραστηριότητες που τονώνουν την επαφή με αυτούς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Πηγή: Εκδοτικός Οίκος Vipapharm